Page 105 - Livro Sabesp
P. 105

%,_, __ _À
.u ' ã - . V_ “
z' f: hi3¡ v . A V y ' .
L " ,¡-~› - «r» « -  .. É . ..Í _ _  j¡ M' 'ráéígwgg 
L  .  A as;   V, 
l . V  V», V A_ '›:›“_' 7;." :Vivi # V J ' A; ,' j M' 14./ ;flví- v_ ' v <_V__ _ 1*_ 
Ju ÍÍ/ / x /árl ._"'“«.';'í.,~'~ / _Ã W; Í""  /. í
' - 'Ju -/ ~ n /~ ' Êsufr'. 2 - " .a. x '. N. r/ M: d: 1 *ty* JA?” r Í / 1d '- ü j r /
;M *À  ›§~%“'*%3”“7 A* ;  * Amfzv- j? *s t: 
›,.....»'- u: _H-,;._~' w ;j ^ . . / ' *ó ' « -. ' *uíaLrr s* '- í - a
/ ~/' ,v «/- x .J .z L¡ ./  z  «xi / Ag.
 “É '\ . \  Lift?” g " '  ' “(57 '
  A « ;x  í 
z* x* ” à* ° q** \x ,. .fa. T 4 *T*-
 . / L›«\ \ x  r,  1 .s #Iv
x' 1/ ,/ X /1 / ._/ x ~ l  'b 411,51? ã '-
/ / *x/j _á/ / /í/ /  _m ; "y /1 1
*/ \ ,x \/ x /*~/ \/ w/ . :ri-x " .à "  .
/ x / \x/ x* / / ./ /\\/ j , 'A_ , r, gx( \uk à l
~ / / »mm /“ m  »í A  
/ / /Tx/  m?? . / x ÊÍ~"'-.r  "É ° ~
›/ \ / .. -..-._/ x/ V. J “Í . x / ü' .fa. ' x 7" _ °
,/ / , _/  t_ _  _s_ -- "s _i __ _.
~ k/ /x /vâ/s» zm w* a / '   “W 
/›. /  *z-(ÍW "V Í ,  --íscji P' É' i.
z ./ % / «// x; v ;g /Ã V ~,t É
/ “z / ,Ã // "z ' J .âCfgÉç-ãríiê rívny¡ A'~7*'*"JÍÍJ* l › i
“    .  * › *
7 ,  &É; A' '.',r,...r 't á..1,"›¡¡~*- . . , - ,«\ r 
    ~ é  »  
n, 1,. *nr-rua L' 'r,¡›¡"__¡' ç'. ...'_ __ _g , 'AJ Lçzsg* › - -* 5'¡ v1* _À.-._›_*
 - mpg/J . , . ,_  A. .L x ,x -.
 “ '- '- A ~  . A #à    _
. z m_ ¡_ ._ ~ ,f '_--_. _ _ V _.. ,g5 ff; v _*,;.“_›__.vx._,.
  g:: . “ ,' “M” ' ” * ~ A
. *w   ' $123. \ É  “u " __q._'.'.'_ A ' HQ   103   104   105   106   107