Page 99 - Livro Sabesp
P. 99

tw z §~ . ..a . HCL». .\ .V _ r EH» ,- ›~' *tam-l* x . y -"_.f._ . . -, ~
 gsqüúeà; wir; ; ,-;:\f§.-vv-_,zsu;r_.;v: _:  v ,j ' ._ . .V _ _
**'-:=:  *'97 ÉÇF?"*'ÊL 7°" r 7°' w "- ' › " " 2 ' '
 ›- ' '- L-f . r m" 4.' v ' " ' ' -
* . v _ 51;_ ›, » r *_ ' A .
,v mai??
mu_ ,
,, _ _ ;na
MJKÃ: '. 3*' '
uv.,- 
.' 4;_ 15,1# ' _wc '-:-(:'
" . m. fa¡ a:
~ .v . - . e «w .,
., _ VVgÊQPQ, .. _f_
va '« ., 4:4. ' 376 ,. -; _a_ .,. 
, .. u, . .-.cr Ás › , 
    a::
*- .r 1%.! - ::».*a~.. --°-;--. ' .-
x.   ' .v r V ' v' ' V A *E wgíiâà/Í** na#
QÊ# . 'w ~. ;vg f? ' Q '5""!' v › (A v q? ' ça 13;. '-5. à??? "-1 _ 'M 'ig-JÔ R
-.,._, u¡ , - _.. _›,,- 7.' V  ›. .TJ .n. , u* ,. _ -. 1 .__›¡¡;.¡_.¡V,_ 5.a. Ps5... . ~_.- _I _, .u,  t_
¡QÊ- * ,. U5_ 4:42_ -' T 940,82. n . 4 x_~ . . _ ' y* v , çvghr-.s ."r .hi4. ~ ¡ v!, a ›'«¡"": a. fa..
. $3.53; _› V. V ., 1 . , › - x- E ,L _an_ j. _ . . “t, _vg_ . V. __,V_.._›.*;:_H.._°v.§f:¡ .S3 __ ; v sfâ7yf=:;_›.__,;, --9, _ _›_~',._›V_~:.- -3 na:
...- .w-_W_ _ ._, _a_ v- É _l «o vv vma , * .. .(¡.a_*lpnàcê _ #gray _ R'. ãlt.. _ “Íafijí, ._ ,:›, .phggfg-_zàrg *p _v ?F3
 2'  à v  ' v :ui  .v '  v
. .. v › ' - °",;_«~"Í '- -' _vÍ- ' ' '. " _f_ '. v# _U ' 'lw «. 5' '“- t9' “~ "s . ._ " "P .- .É
.- A » ã_ ' jÂÉ¡::J.,a/Q,: f' 'ii' xP_ u.;   \gvçg-&I; v w_ _yç,~~l'›. .
,' «Ç , v; .~ ~ "-~ “ ma» r,-' wWÍÍILv .~;1~”;.~ u - “r, - a». :- ng» s. *" ^ ;A
w , y* .Í ;o '4 1. . / ;Í -›, j! ' : '-15 . Í w- *'.) .q s' u.: v . ›'_ , V.. .- * , ._~,jm;v"?'ntv.-' .,
. ,ML _gx -__, . . m¡ , ya... 1- , -_ \ .x3 _y . v , . R» _ _ 4 ; ,.
_ N¡ y dj_ 9- k. › .,315. .V_.-_ . _,v,_ .,_\ v n j». ,Y›,I._ _ - c, q.: .._ 0. _x \ ¡›._( x. ubvü_ _ › _ › _
_ . JL: _ _p _. .. ,gb _ . .amp, .n x , “r .s ,3.. ,¡\ç4-_›,A ..'|._ .,
4- ,. , .. .. 1 _ 4 . . _v , . vt -. w _r
. ._ v *, _› l vw.. - .~N m» 1* b.. ..r ›. v. "A \ ¡ .›. t _yu-fg  &qu; Jv v f_ , _ç À r ›l-.__\ _Lau .. ;ho
v r ~- '. : - =  . x vv ; v. «s» w* '~*45›.~« :M 29h'.- KVâÊÊÂXB" v ~ _ ~ v¡ v : ~.- m.
."\ 5,44- * -vt ;gl "›"v;..'ñ= * 31-» '~' ,n ~ .f n..~°*'.$'~“*.z.h;7'3¡ííg. .«=,~Eu*:*v . * w* ?ev [uma , ..
,›1,*,vJ~ã;'-;._-. _-. * -_ k'§;|_$§_r'.7' ~__.< Wow_ ' e ut¡ ;ef 't' ,~,.v.,_".f$.~v__~cb-\“:v !nha-;r x ..,.__4,, rãàêfv* \
.My ps." ':._¡¡° .2 t -,' -v «Jg v gana' “Sing, u, Íl".'~¡uJ1N'HL;PÍÊÊI" z fi? *' rfp ¡,.. ;. - v
 ,, n .- _, ,. - , vv r* ›. ~ v; A H _ r  v, *vi- ',; ~ :nv '._v,lÊAÍ¡.". ..v/Yi t '
~, › - x' 'a' f( n' ;JAVÍ 41'¡ 2'. pf. .m. ax' v' 'ih -7- “"*.:›. "W = 3m., E» à.” w 'JL- N*- rw* : v;- vÍ Lr e 1*:
I vw ;v p. "às _v_ .- - í' ~. 'ak mí .. ~ .ma. 'Je -,›~ nã.” _ ( v..~ . 1.¡ -v -~ | 6,Irp^¡' ~
,=s›¡:'-¡7Õ"_~.v:v _a ',~$,_J'f .,,›' a! _J x, 'í' :mma :Fãfv _ ç.,::.:_^~›'§¡\* w?” ~ *vv . , a s :A f _ , e"" 2,; KAm' ,A
f, .,¡ JH”. rñsñ. n, _z 'a í, v 4;., ..x _u ;a 1;. ç.,*›~__p.. _ w 1,4' v* 45.1# _s ¡ v¡ , f_ ¡Rxg/...i V 
'we-â ' u' f' 'tuni- Au' J z .'.' : ^ I" vv p: r --' 3 -, ' A - '› 1 "' ..Í .- . ^ '-."'*“›'_.. A a . . . .r-'i' 5' * " . 3" " ' .
“J &É;  u. t1¡ '(É“ ' vr xr 'u-ÊÍX# “' 4 7:¡ .à ..ç-.Í --” . * v'›.~:- ~-'”»'~'~- v- ",á...".°m›.lu.JÊ r ..L * - *
*'15* i' -›.:'w"'.'¡' à, -§'“-'-~°~W, rgfí” * j' .'. “gyIÍILS .. ii; - ~ ~- “ i” t' ' ,' ' 'M' FíESÉÍ-'J'_'-'<*"' ' ” ^ m4*-
__› - .vg 'r .V ;,113 :a › u.. I- _~* u¡ x! th_ A " v- v «- V : 4 '~ ' ._ _ .
 "É ytfçg? É ; ;hj -y_ z É JL:: y/Ê"" w-v V' ^ _ vgavv! ' _ ~ '
^v_,-à'?-.rí?a,' _ ›_ _a -›=.,.:W.'_;_:,,_:"- »\ ' _ . * v. 7 - _
“H “ ;gn/z ~  . . v.. í ih 'm
_ 4 --_. 4V_ N . , v__ . 
_J - _ __. f¡ já¡ 'n- : , V _ 5;.. *-
,_.› , .59 'V', *~ V _ _ y , _ j - &v; 'X55 v . L ^ ü'. V v '
N 35-. wi, » _ 'l \ - ' " . .' , r / 'A 53% . - _ 'V ' . ' '
¡¡l'_§ ' _v“_;.r-, ' _, , - r ¡ -_ _ " ..na ;›_',í;H,-À_«Í'Í"" ' _-f"”¡ a--.
_v_v,“~_,›.: _. % '__~'$_'_$g&e:7 " › 51 . . v 124:.. ._ ;VJ -v, ' L y
.. '_.›--.,...~.~_ _'_¡"'___.g _d_ «-- à. ._.› _gy _ V. _ .s v v . , .. J,_n.._;›ã¡&É._- 7- ; . _ _ í _ . › , l _
a4** .-. v- ' .r .P. .' . ° ~' _, , › . '~- . .~ '-.«-.-. . . -'" «

,.. AVMH¡ Â 5_ .!z,_~:›_v__f*1. kw _s _ v _ vi_ ¡ 1. .Í, _ »j _,\› * _› _M 
~'¡-.¡¡',›aq_;_ü:@"'-_~:__ na.; .prfyía ASQÇ.; g .jàür _ ' A_ _. v .q. vs- * _ . - ;v5 »x - .v ~ _H x
315mm' 'Ç'<^-,_;¡:?~' viam** ".*>-'_r,:.:f:';1 . .f -a "' . ' 2;? ~ ' v _._ \ _ ._  '

.ñ ›-' "m ,' “' “' __ 1-** ;.- .'› -* ' ' no _ v ~_ _ nv ~ ~ __. _war ' ' ' . '~.
15" -" KEÚÍ "CÍÊFÇÍ" ' _Íii ~~ '7' °-* < ' 'z' . › ' '. - ' fi' 1'35" e. , '35' . v' Í ~ *' '
  :v- e.: .T / t .... *v ?*"-^':'1¡,~. ~- &t; ' V v- .v
7_";Í¡_› _'.o'-'l".v' (L , .sf-xú¡ IT  ' _c_ ~'_.~ ._¡.›4. xwhí*.\if« , fnfíw: . L _ ' . ' ;g x
¡ _Arm_ ?r s ,=_._.-~,~; wstñfmaJ .w - . - «ce-m  . 'v' . ' ” . 52; ', 1'31"' - .Ju-Ne. - ' v .›-'~“. 'wav - ~ w'
_, _ _¡»_~ ,.__›__ _- v _ -›¡._ , __.v',..v ~ b _, _ _ _ __, . vwgv . _í__,( ,;.› , ( _._›_~'›v›m\!v \
* ;' 477 :«""_ , ;'¡-,1.*-T¡;^;_›~_ _..-¡. , A _l _ , › › 1 ::jr-Ç-JÍ' 1- ,o ,r _ f- " -_v -_ -~ “smz_;¡!¡'_:_.' -í,_~_ V ;u-(añv-M ¡_\__\..~._~,,V
"°'VEÊU/âgÊÊÊiS<Â7ÕÕ$ÊLZÊÍVNÂJÊ~ '¡_Õ'$°Í"$=ɧN~Í-ÍÍ:,' ::'14 57-17; . AÍÀÍCÍ* aYv:Í›'«,;ÛÍ".›L.“Í . ^ 7' ¡IZMÍÉ›  'L' à-XBRÉ** 'is
f., _'*-~'r_'..l_v r . .J Miu: w _ g¡ :,-,_-'_,›-_.:¡'.:-"v_í r:'_".«:;_ '_ .j, x_ >j_›..,~,'¡¡-_,_ ,t'- :': _ f". x »f -- ' * ' "4 _r u ' - “í, Ç g
t"? ; , « =l »§3ã#"'*'› mi' 'Ôaff/?CÂ-: f'›'tr-~v-=“" >Í~ . ** - .r1*“-'?b›4“ "4 «v v- ~ W
 f ^vahãayvããêã.;.zwivaxíãríâV IF* . s r L ~ .. - > í- . '- A
.r _g _m n), -. í w - «.'..-~v '›.'.'-^Ã ;m -' . x › ' .1 v: . . ' › . , ““~=:'-_^~" ›.
L"" “WA-n, *y-fç;r'-.›z:.'râ›*«x'**'ãwzf'í'Éíggxíl¡ --'*   v' *- '. - «unir I
7s;-_,¡.,.zv ~'.;¡_;_,-_g¡¡›f:;; _.-3I;.c»v;_^.f_;;~:~_,.§' .v ,_v.-_g; . . 3.5; «› . .' À __ _yu-pk j ~- _ '. -u v _ v- 'r ;i5 Kim
»'25 '-=?A5«».39.'<§“3x.°'; 5.17:. ga; :ç _ç n; . ,- v _., .›~ -E --~_' É a., ,.- - ...L ;ç vw 1 :vga
*ÍA-'Ãügfür i4' 5.x" 'f .. 'TJ . A13” 4 ,“ (v -v ' ' f!" , v 'u' '- - 1.3"'
v_ _'¡_ç:._^~vr,,¡(_. Lys» _ '»¡_nr_w_u:_-,._ . v ,_. ' ,j .. _me_ :t: , v4: VJ l.. ,L ¡p! . _2_ __, ~ ._' ~ - :v --v- : .
 ga:: «'23 ' “ g; = ' . vma: ' »a cz” . « ~ v.
gf_'¡'Ív.›J;,,k**;_-'>§J-Í. '_-_“,:.'.'.v'r\'.>;:"“ - ' ' -'* ..-.›"_7*: :v Í. às_ Í \vr ...V - JtiS? v›«._~_;-¡›.,.À.á *r j 4:
*a6 ;. *à “vit v~ «C na? ví ¡rá-rr-WÉ_ _L grs» '^~ v .agEJ " " 4¡ "' 
a - iza-,gzxr ._=.,- t.~1r¡›á'\›:~ w¡ _ _.__-__r..-_ _vgjzu ' -v_-,v›_ c:  j_ _/ _. ~ ' '
 “ , “b” 1 N x . ;Mila rf: )*.;':'..,;.':' ^32"'\;r,7~"~,'»“' í' "A12 .nv, . . v s"
›' ,v w.;- v « v r' ' . r* ' ' »ví-L. " ' _- t ° .› . p. 1.» .. .'v;.¡"'›~¡ 'i5'
13?' ,vg tag-- mr -. ~J" .› é** -í,'«('f M455 . Jima-t 2-.: e' / ,
 ' -'“ ”, . '.'.'3Í3|v:r'," er.-..:vvív-;L:»f 'ê'=«';.ve.:».* -w ' à' A '~*I°“°*' 
.x44, fra' w533i, ' j . u-PQSEZPÊEÉ-ã~›*l*f,T”'T:7v; c-'gàzí' - 'L 35H.; 41h.» '  "v9 ;Ju
z .: ' .;'-@L'~32,›+'Ç3 _. « -_;~.1;¡,j*.;',g*à, .brvévlggñêfffv :n- _É -'«" ,a "A. ~› * -› ..JF Y"--i'"FWÉ$'-.' "s. ' 
«»: s* 5.- vii? < t "“°':-í«="".E:~"*S¡:°.-¡:'kw-ils ;x-«ÇF» ' v m.” * 1 m: J- N# ."7.-.›~*.v~vv.z›~* «. ., v.:
v.-vv,.n~. Vfzuf” " J 4 '-“». ¡F</(› v. ;- .p v.. r _n « vq-ñ. «.">,¡-.«.-.v».r.3*.Ê
É B!? r-*vv_\.›.._ígwu .ffv.'*í"-›É?Í'~ísif%>ñíf›âÉ.,_ a .bv-agáaa4 . L¡ A Ma!  »s
.fé ' M' 73,' ?Éñgaaáiálàâüãkr ;zíxífúva-.aííqgâu  *fêz-É. JJ_ -N "- “w « rg"fa:~:^.¡r*':-=í2u:'-v;, 

   97   98   99   100   101